MENU
My Beloved Clients
ส่วนหนึ่งขององค์กร/หน่วยงาน/แบรนด์ ทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำที่ ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง และ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ได้รับความไว้วางใจในการเป็นวิทยากร ร่วมพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน 
SCG
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
TOYOTA
AOT
CENTRAL RETAIL
CENTRAL MARKETING GROUP
กลุ่มโรงแรมเซ็นทารา
ptt ปตท.
ptt OR
ptt GC
KING POWER
SANSIRI
noble
SCGP
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรุงศรี AUTO
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ํธนาคารออมสิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME D Bank
ธนสินทรัพย์ AEON
SET
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
สถาบัน John Robert Powers
ไทยประกันชีวิต
Panasonic
Power Buy
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
Nestle
BETAGRO
TOYOTA SURE
HONDA
บริดจสโตน
Castrol
Greenwing
CP ALL
cpram
VST ECS
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
MBK CENTER
PARADISE PARK
DAIKIN
TT&T
ไปรษณีย์ไทย
YACCOMARICARD
G2000
ARROW
B O Y Y
YUEDPAO ยืดเปล่า
SUPALAI
Areeya
REAL ASSET
TNP
NC GROUP
g plus property
P L U S +
Maldives Beach Resort
SUPERSPORTS
B2S
OfficeMate
FUJITSU
EPSON
YANMAR
KONICA MINOLTA
RICOH
ITALTHAI
INSEE
TPIPL
ยิปรอค
BG
Ocean
PREMIER
SAMART
MERCK
MICHELIN
บริษัท ชายสี่ คอร์ปอเรชั่น
CIP VALUE
Thai Union
Otsuka
โรงพยาบาลศิครินทร์
โรงพยาบาลธนบุรี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน
ราชเทวีคลินิก
SCANIA
TATASTEEL
เกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์
BOSCH
GEODIS
HOYA
บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
BOONSIRI FROZEN
THAIINDO KORD SA
TCC TECHNOLOGY
pigeon
ส. ขอนแก่น
TPS
PATRA
airbnb
โครงการ พอแล้วดี THE CREATOR
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.)  กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพลศึกษา
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
กรุงเทพมหานคร
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (นปร.) สำนักงาน กพร.
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักบริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)
อุทยานการเรียนรู้ TK Park
สำนักงานบริหารและจัดการองค์ความรู้ (OKMD)
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
อพท. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ATTA สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
TEATA สมาคมไทยไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย
TTAA สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

โครงการสัมมนา Customer Experience "Crafting Exceptional Journey" 3 กรกฎาคม 2567

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT ร่วมกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Customer Experience หัวข้อ "Crafting Exceptional Journey" ในวันแรกของโครงการ ณ วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้อง Auditorium สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

...อ่านต่อโครงการสัมมนา Customer Experience

โครงการ “DMK, The One Society : Enhancing The Airport Customer Experience!” 29 - 31 พฤษภาคม 2567

ส่วนบริหารคุณภาพบริการ ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้ให้ความไว้วางใจกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ให้ร่วมจัด โครงการ “DMK, The One Society : Enhancing The Airport Customer Experience!” ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

...อ่านต่อโครงการ “DMK, The One Society : Enhancing The Airport Customer Experience!” 29 - 31 พฤษภาคม 2567

สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดการประชุมกิจกรรมการนำเสนอแผนสื่อ Content และกลยุทธ์ทางการตลาด

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการนำเสนอแผนสื่อ Content และกลยุทธ์การตลาดหน่วยงานในกำกับสำนักกิจการพิเศษ พร้อมด้วยทีมวิทยากรจาก บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาในหัวข้อกลยุทธ์การตลาดการพัฒนาโรงแรมสวนดุสิต เพลส พัฒนากลยุทธ์และการผลิตคอนเทนต์ครัวสวนดุสิต และการวางแผนสื่อให้กับศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ

...อ่านต่อสำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดการประชุมกิจกรรมการนำเสนอแผนสื่อ Content และกลยุทธ์ทางการตลาด

กิจกรรม “Green Trailblazers: Leading the way in Sustainable Tourism” โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ได้จัดโครงการอบรมให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปี 2567 ภายใต้หัวข้อ "Green Trailblazers: Leading the way in Sustainable Tourism" ในระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม Cattleya 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

...อ่านต่อกิจกรรม “Green Trailblazers: Leading the way in Sustainable Tourism” โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

TAT Talent for Sustainable Community โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยกองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ได้จัดกิจกรรม TAT Talent for Sustainable Community ในระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2567 ณ ตลาดหัวปลี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

...อ่านต่อTAT Talent for Sustainable Community โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี

สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดการประชุมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ได้บรรยายหัวข้อ อัปเดตสถานการณ์การตลาด พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากบริษัท ฮาบิ 32 จำกัด ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาในหัวข้อ Content Marketing, Media Planning และเทรนด์การพัฒนากลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการยุคใหม่ รวมถึงหน่วยงานในกำกับสำนักกิจการพิเศษ รวมทั้งการนำเสนอแนวทางการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ โดยมี ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

...อ่านต่อสำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดการประชุมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

กิจกรรม Powerful Rainbow Value Chain / พิธีปิดโครงการ DIPROM LGBTQPreneur

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ในนามบริษัท ฮาบิ32 จำกัด ได้จัดกิจกรรม "Powerful Rainbow Value Chain" พิธีมอบวุฒิบัตร มอบรางวัล และพิธีปิดโครงการ DIPROM LGBTQPreneur "กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ" ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ณ โรงแรม เมอร์เคียว กรุงเทพฯ มักกะสัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี โดยมี ผอ.เยาวนิจ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในวันดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กร/หน่วยงาน สถาบันการเงินและองค์กรเอกชนต่าง ๆ ได้มาร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

...อ่านต่อกิจกรรม Powerful Rainbow Value Chain / พิธีปิดโครงการ DIPROM LGBTQPreneur

สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต ประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาธุรกิจ และการตลาด

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาธุรกิจ และการตลาด ในฐานะกรรมการบริหาร สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อติดตามแผนการพัฒนาธุรกิจและแผนการตลาดในโครงการในกำกับของสำนักกิจการพิเศษ ได้แก่ โรงแรมสวนดุสิตเพลส ครัวสวนดุสิต Fitness, Gym & Spa และสำนักงานอำนวยการ โดยมีผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการในสำนักกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษกล่าวต้อนรับ รวมถึงได้เชิญกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารบริษัทเบเนดิกซ์ จำกัด ผู้ผลิต Plant-based Cheese รายแรกๆ ของประเทศไทย เข้าร่วมประชุม เพื่อการทำ Business Matching และเป็น Business Partner กับสำนักกิจการพิเศษด้วย

...อ่านต่อสำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต ประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาธุรกิจ และการตลาด

อาจารย์ประจำรายวิชาในหลักสูตรปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ได้รับเกียรติเป็นอาจารย์ประจำวิชา Current Issues in Management and Marketing for Social Business ในหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารธุรกิจ (เน้นการตลาด) ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ และการตลาด เพื่อพัฒนาแนวคิดและต่อยอดให้กับนิสิต ซึ่งเป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดในกลุ่มธุรกิจ Retail

...อ่านต่ออาจารย์ประจำรายวิชาในหลักสูตรปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมนำเสนอผลลัพธ์ (ทดลองปฏิบัติจำหน่ายสินค้าหรือบริการ) DIPROM LGBTQPRENEUR กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

...อ่านต่อกิจกรรมนำเสนอผลลัพธ์ (ทดลองปฏิบัติจำหน่ายสินค้าหรือบริการ) DIPROM LGBTQPRENEUR กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการสัมมนาพัฒนาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน CRM-DMK WE ARE FAMILY ท่าอากาศยานดอนเมือง

ฝ่ายการท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกับ ส่วนบริการผู้โดยสาร ได้ให้ความไว้วางใจกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ให้ร่วมจัดโครงการสัมมนาพัฒนาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้าสายการบิน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้เช่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ยู เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

...อ่านต่อโครงการสัมมนาพัฒนาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน CRM-DMK WE ARE FAMILY ท่าอากาศยานดอนเมือง

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความงามและสุขภาพ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIPROM

วันที่ 8 มีนาคม 2567 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความงามและสุขภาพ Glow Up: Beauty and Wellness Mastery กิจกรรมสร้างจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการ โดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยในวันดังกล่าว ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เชิญ ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ประธานกรรมการบริษัท ฮาบิ32 จำกัด วิทยากรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ มาบรรยายในหัวข้อ "Marketing Opportunities & Essentials for HEALTH AND WELLNESS BUSINESS" การวางแผนและวิเคราะห์ด้านการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้าง "Sense of Marketing" โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ประกอบการเป็นด้าน Wellness และ Beauty ทั้งการผลิตสินค้า และให้การบริการ โดยระหว่างพักการบรรยาย ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาพูดคุยสอบถามด้วย

...อ่านต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความงามและสุขภาพ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIPROM

กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIPROM LGBTQPreneur

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ ภายใต้โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นการจัดกิจกรรมการสัมมนา การบรรยาย Bootcamp การ Workshop และการให้แนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม LGBTQ+ และผู้ที่สนใจในกลุ่มตลาด LGBTQ+ โดยการส่งเสริมให้มีแนวคิดและองค์ความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจผ่านการจัดกิจกรรม Creative Business Boot Camp เพื่อเรียนรู้การสร้างโมเดลธุรกิจให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า LGBTQIAN+ ให้เกิดความประทับใจในสินค้าและบริการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มลูกค้าจริง โดยจะอยู่ภายใต้การให้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งสร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เจรจาจับคู่ทางธุรกิจ เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจให้มีความยั่งยืนต่อไป

...อ่านต่อกิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIPROM LGBTQPreneur

Customer Insight Analysis @Plus+ Property (SANSIRI)

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากรด้านการตลาด การขาย บรรยายด้านการวิเคราะห์ลูกค้า (Customer Insight Analysis) ให้กับทีมขายของ Plus+ Property (SANSIRI Group) จัดโดย บริษัท Genius Training วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ SANSIRI Campus โดยอาจารย์ได้มอบเครื่องมือการวิเคราะห์ลูกค้าให้เหมาะสมกับทีมขาย รวมถึงการพัฒนา Value Selling และการบริการที่เน้น Value (Value-based Service) ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละ Segment ให้เข้าใจง่าย

...อ่านต่อ
1 2 345

Impactful and Value Selling @Beger (สีเบเยอร์)

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากรด้านการตลาด การขาย และการท่องเที่ยว บรรยายหัวข้อ Impactful and Value Selling เพื่อพัฒนาทัพทีมขายด้วยกลยุทธ์การขายที่เข้าใจถึงผลกระทบทั้งความต้องการของลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม และประโยชน์ต่อองค์กร ทีมขาย และการขายที่เน้น "คุณค่า" เพื่อความยั่งยืนของการพัฒนากลยุทธ์ และแผนการขาย รวมถึงการรักษาฐานลูกค้า จัดโดยฝ่าย HRD ร่วมกับ NAQS (NAP Family)

...อ่านต่อ
Our Beloved Clients

กว่า 20 ปี ที่ได้ทำงานสายการตลาด การขาย และการบริการ งานบริหาร ...​จนถึงปัจจุบัน ดร.นราธิป จึงได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรหัวหน้างาน หลักสูตรพนักงานมืออาชีพ หลักสูตรการพัฒนาเจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบการ ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ มากกว่า 200 หลักสูตร โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ทางการออกแบบกลยุทธ์ การสร้างคุณค่า (Value Creation) ที่มาจากตัวตน จุดยืน และความสามารถหลักของแบรนด์ เพื่อการต่อยอดสู่การวางกลยุทธ์ที่รอบด้าน แตกต่าง มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ใข้ได้จริง และสร้างความยั่งยืน

Our Services
อ.นราธิป เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรยาย / ที่ปรึกษาธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจ โดยเน้นที่การบริหารการตลาด แบรนด์ กลยุทธ์/การบริหารงานขาย การบริหารงานบริการ และการบริหารจัดการทั่วไป การตลาดสำหรับ AEC โดยนอกจากจะเป็นวิทยากรบรรยายด้านการตลาด การขาย และการบริการแล้ว ยังเป็นนักวิจัยด้านการตลาด แบรนด์ พฤติกรรมผู้บริโภค ให้กับแบรนด์และองค์ชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน
narathip.com
Goody Business Talk

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากร ที่ปรึกษาด้านการตลาด การบริการ การท่องเที่ยว การขาย การพัฒนาธุรกิจ องค์กรภาครัฐ เอกชน หลักสูตรอบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริษัท หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรสัมมนา การบริหารจัดการ ทักษะการขายและการตลาด

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง,วิทยากร, ที่ปรึกษา, การตลาด, การบริการ, นราธิป อ่ำเที่ยงตรง,การท่องเที่ยว, การขาย, ฝึกอบรม, หลักสูตรสัมมนา, การพัฒนาธุรกิจ องค์กรภาครัฐและเอกชน

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากร ที่ปรึกษาด้านการตลาด การบริการ การท่องเที่ยว การขาย การพัฒนาธุรกิจ องค์กรภาครัฐ เอกชน หลักสูตรอบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริษัท หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรสัมมนา การบริหารจัดการ ทักษะการขายและการตลาด