MENU

Our Beloved Clients

องค์กร / หน่วยงาน / แบรนด์ ที่ ดร.นราธิป ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตร, Workshop และบรรยาย ทั้งในระดับผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ โดยเป็นวิทยากรการตลาด วิทยากรการขาย วิทยากรด้านการบริการ การสร้างแบรนด์ การคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ความเป็นผู้นำ Digital Mindset การคิดเชิงตรรกะ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ฯลฯ 


-   สำนักพระราชวัง

-   พระตำหนักจักรีบงกช

-   โครงการ “พอแล้วดี”

-   โตโยต้า มอเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด

-   บ.ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG)

-   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT Group)

-   บ.ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)

-   บ.สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

-   บ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

-   บ.ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

-   บ. อิตัล ไทย จำกัด (มหาชน)

-   บ.ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

-   บ.ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)

-   บ.ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำกัด (มหาชน)

-   บ.วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (VST ECS)

-   บ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

-   บ.บางกอก กล๊าส จำกัด (มหาชน)

-   บ.โอเชียน กลาส จำกัด (มหาชน)

-   เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น

-   เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG)

-   กลุ่มโรงแรมเซ็นทารา

-   กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (Premier Group)

-   บ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

-   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-   สถาบันจอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์

-   บ. ซีพีแรม จำกัด

-   บ. Merck (Thailand) Co.,Ltd

-   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

-   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

-   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

-   ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

-   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

-   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-   ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-   ธนาคารออมสิน

-   บ.อยุธยาแคปปิตอล ออโตลีส (กรุงศรีออโต้)

-   บ.ไทยยูเนียนโฟรเซ่นโปรดักส์จำกัด (มหาชน)

-   บ.AEON ธนสินทรัพย์ (มหาชน)

-   บ.คิงพาวเวอร์ จำกัด

-   เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

-   บ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

-   บ.เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

-   บ.ธนาพัฒน์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

-   บ.เอ็น.ซี กรุ๊ป จำกัด (บ้านฟ้าปิยรมย์)

-   WaterNet จำกัด (มหาชน)

-   Fujitsu (Thailand)

-   บ.Epson (Thailand)

-   บ.Ocean Glass

-   บ.กรีนวิง จำกัด

-   บ.เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด  

-   บริดจสโตน

-   บ. Geodis Wilson

-   บ.สุรพลฟู้ดส์ จำกัด

-   บ. B/S/H (BOSCH / Siemens)

-   บ.โฮย่า เลนซ์ จำกัด

-   โรงพยาบาลศิครินทร์

-   โรงพยาบาลธนบุรี

-   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

-   โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน

-   บ.แพนราชเทวี คลินิก จำกัด (มหาชน)

-   บ.Scania

-   บ.TTK Asia Transport (Thailand) จำกัด

-   บ.Konica Minolta

-   บ.มิชลิน

-   บ.ยันมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

-   สยามไดกิ้น เซลล์ จำกัด

-   โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

-   Honda Access จำกัด

-   AP Honda จำกัด

-   บ.เกรียงไกรสตีล เซ็นเตอร์ จำกัด 

-   บุญศิริ โฟรเซ่นส์ จำกัด

-   บ.ไทยอินโด

-   TCC Technology ในเครือ ThaiBev

-   บ.ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

-   บ. Pigeon Corporation จำกัด (พีเจ้น)

-   ส.ขอนแก่น

-   The Practical Solution

-   PATRA Porcelain

-   โรงแรมศรีสวัสดิ์ รีสอร์ท 


องค์กรภาครัฐ 


-   กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

-   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

-   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

-   สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

-   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

-   การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

-   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟผ.)

-   บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน)

-   บ.กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom)

-   บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน

-   กระทรวงอุตสาหกรรม

-   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

-   กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

-   หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

-   หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.)  กระทรวงยุติธรรม

-   หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (นปร.) สำนักงาน กพร.

-   สำนักบริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

-   กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

-   กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

-   กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

-   กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

-   กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

-   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-   สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

-   สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-   สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

-   การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

-   กรมวิชาการเกษตร

-   การการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank)

-   กรมราชฑัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

-   กระทรวงการต่างประเทศ

-   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

-   กระทรวงสาธารณสุข

-   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

-   สศร. กระทรวงวัฒนธรรม

-   สำนักงาน กสทช.

-   สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)

-   สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ

-   อุทยานการเรียนรู้ TK Park

-   สำนักงานบริหารและจัดการองค์ความรู้ (OKMD)

-   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)


ส่วนภูมิภาค


- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.เชียงใหม่)

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.ชัยภูมิ)

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.นครราชสีมา)

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.บุรีรัมย์)

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.สุรินทร์)

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.ยโสธร) 

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.อำนาจเจริญ) 

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.อุบลราชธานี) 

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.นครศรีธรรมราช)

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.สุราษฎร์ธานี)

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.ภูเก็ต)

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.ตรัง)

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย กระทรวงอุตสาหกรรม

- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย กระทรวงอุตสาหกรรม

- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงอุตสาหกรรม

- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง กระทรวงอุตสาหกรรม

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กระทรวงพาณิชย์ 

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กระทรวงพาณิชย์ 

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กระทรวงพาณิชย์ 

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดตาก กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครปฐม กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดชุมพร กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำพูน กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนนทบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุย (เกาะเต่า เกาะพงัน)

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน

 ส่วนหนึ่งของการเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากร ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี


ปริญญาเอก


-        หลักสูตรปริญญาเอก (Ph.D. in Design Arts, International Program) Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University. – Topic : Dissertation Topic Creation and Development  (Lecturer : Assistant Prof.Dr.Veerawat Sirivesmas and

          Assoc.Prof.Sone Simatrang)

-        หลักสูตรปริญญาเอก (Ph.D. ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และงาน Event) คณะวิทยาการการจัดการ ม.ศิลปากร Topic : Advanced Marketing Strategy for Hotel and Tourism Business (Lecturer : ดร.บุษริน วงศ์วิวัฒนา)


ปริญญาโท


-           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร MBA (การตลาด) (วิทยากร หัวข้อ Channel Development and B2B Marketing) (Lecturer : รศ.นพรัตน์ ณ สงขลา) 

-           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร MSCG  (วิทยากร หัวข้อ Channel Development(Lecturer : รศ.นพรัตน์ ณ สงขลา) 

-           หลักสูตร CUTIP (Technopreneurship and Innnovation Management Program) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – หัวข้อ Competitor Analysis (Lecturer : รศ.นพรัตน์ ณ สงขลา) 

-           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ IBMP) – หัวข้อ Channel Development and B2B Marketing (Lecturer : ผศ.ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี) 

-           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – หลักสูตรปริญญาโทสาขาการพัฒนาชุมชน – หัวข้อ การพัฒนาชุมชน  (Lecturer : ดร.กาญจนา รอดแก้ว) 

-           วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสาร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว) -- (วิทยากรหัวข้อ Social Marketing)   (Lecturer : ผศ.ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์ และ ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ) 

-           กรรมการหลักสูตรและอาจารย์พิเศษปริญญาโทสาขานวัตกรรมการออกแบบ การจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-           หลักสูตรปริญญาโท ด้านธุรกิจดนตรีและบันเทิง คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร (Lecturer : ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์) 

-           หลักสูตรปริญญาโท ด้านธุรกิจดนตรีและบันเทิง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล  (Lecturer : ผศ.ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม) 

-           หลักสูตรปริญญาโท MBA-Executive มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์กรุงเทพ (วิทยากรหัวข้อ Modern Branding) 

-           หลักสูตรปริญญาโท MBA SME บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Lecturer : รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต) 

-           อาจารย์พิเศษวิชา Seminar in IMC และ IMC Strategy คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ปริญญาตรี

-           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -  (วิทยากร หัวข้อ Channel Development and B2B Marketing)    (Lecturer : รศ.นพรัตน์ ณ สงขลา) 

-           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หัวข้อ Channel Development and B2B Marketing (Lecturer : ผศ.ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี) 

-           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – หัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมชุมชน (Lecturer : ดร.กาญจนา รอดแก้ว) 

-           คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทบาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน -- หัวข้อ Bakery Marketing  (Lecturer : ผศ.ดร.กฤษกมล ณ จอม) 

-           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / อาจารย์พิเศษวิชา International Business Management 

-           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / อาจารย์พิเศษวิชา International Economics and Trade Policies 

-           คณะ ICT สาขา CRM  มหาวิทยาลัยศิลปากร / อาจารย์พิเศษวิชา Project Feasibilily

-           คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / อาจารย์พิเศษวิชา Entertainment Marketing

-           คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / อาจารย์พิเศษวิชา Music for Tourism Business 

-           คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / อาจารย์พิเศษวิชา Creative Business and Production II 

-           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน /อาจารย์พิเศษ วิชา Marketing Research  

-           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน /อาจารย์พิเศษ วิชา Promotion Management 

-           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน /อาจารย์พิเศษ วิชา Marketing Management for Tourism and MICE 

-           คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.กรุงเทพ / อาจารย์พิเศษวิชา Entrepreneurship in Tourism Industry and MICE

-           คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ / อาจารย์พิเศษ วิชา Stakeholder Insight  Analysis (ภาควิชาการสื่อสารแบรนด์)

-           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / อาจารย์พิเศษ วิชา Marketing Research (หลักสูตรนานาชาติ)

-           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / อาจารย์พิเศษ วิชา Promotion Management 


และวิทยากรด้านการตลาด การขาย การบริการ การท่องเที่ยว ให้กับท่านคณาจารย์ นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นต้น 


Narathip - H1

Narathip - H2

Narathip - H3

Narathip - H4