MENU

Our Beloved Clients

องค์กร / หน่วยงาน / แบรนด์ ที่ ดร.นราธิป ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตร, Workshop และบรรยาย ทั้งในระดับผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ โดยเป็นวิทยากรการตลาด วิทยากรการขาย วิทยากรด้านการบริการ การสร้างแบรนด์ การคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ความเป็นผู้นำ Digital Mindset การคิดเชิงตรรกะ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ฯลฯ 


-   สำนักพระราชวัง

-   พระตำหนักจักรีบงกช

-   โครงการ “พอแล้วดี”

-   โตโยต้า มอเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด

-   บ.ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG)

-   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT Group)

-   บ.ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)

-   บ.สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

-   บ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

-   บ.ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

-   บ. อิตัล ไทย จำกัด (มหาชน)

-   บ.ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

-   บ.ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)

-   บ.ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำกัด (มหาชน)

-   บ.วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (VST ECS)

-   บ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

-   บ.บางกอก กล๊าส จำกัด (มหาชน)

-   บ.โอเชียน กลาส จำกัด (มหาชน)

-   เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น

-   เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG)

-   กลุ่มโรงแรมเซ็นทารา

-   กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (Premier Group)

-   บ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

-   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-   สถาบันจอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์

-   บ. ซีพีแรม จำกัด

-   บ. Merck (Thailand) Co.,Ltd

-   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

-   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

-   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

-   ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

-   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

-   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-   ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-   ธนาคารออมสิน

-   บ.อยุธยาแคปปิตอล ออโตลีส (กรุงศรีออโต้)

-   บ.ไทยยูเนียนโฟรเซ่นโปรดักส์จำกัด (มหาชน)

-   บ.AEON ธนสินทรัพย์ (มหาชน)

-   บ.คิงพาวเวอร์ จำกัด

-   เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

-   บ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

-   บ.เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

-   บ.ธนาพัฒน์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

-   บ.เอ็น.ซี กรุ๊ป จำกัด (บ้านฟ้าปิยรมย์)

-   WaterNet จำกัด (มหาชน)

-   Fujitsu (Thailand)

-   บ.Epson (Thailand)

-   บ.Ocean Glass

-   บ.กรีนวิง จำกัด

-   บ.เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด  

-   บริดจสโตน

-   บ. Geodis Wilson

-   บ.สุรพลฟู้ดส์ จำกัด

-   บ. B/S/H (BOSCH / Siemens)

-   บ.โฮย่า เลนซ์ จำกัด

-   โรงพยาบาลศิครินทร์

-   โรงพยาบาลธนบุรี

-   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

-   โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน

-   บ.แพนราชเทวี คลินิก จำกัด (มหาชน)

-   บ.Scania

-   บ.TTK Asia Transport (Thailand) จำกัด

-   บ.Konica Minolta

-   บ.มิชลิน

-   บ.ยันมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

-   สยามไดกิ้น เซลล์ จำกัด

-   โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

-   Honda Access จำกัด

-   AP Honda จำกัด

-   บ.เกรียงไกรสตีล เซ็นเตอร์ จำกัด 

-   บุญศิริ โฟรเซ่นส์ จำกัด

-   บ.ไทยอินโด

-   TCC Technology ในเครือ ThaiBev

-   บ.ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

-   บ. Pigeon Corporation จำกัด (พีเจ้น)

-   ส.ขอนแก่น

-   The Practical Solution

-   PATRA Porcelain

-   โรงแรมศรีสวัสดิ์ รีสอร์ท 


องค์กรภาครัฐ 


-   กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

-   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

-   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

-   สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

-   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

-   การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

-   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟผ.)

-   บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน)

-   บ.กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom)

-   บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน

-   กระทรวงอุตสาหกรรม

-   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

-   กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

-   หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

-   หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.)  กระทรวงยุติธรรม

-   หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (นปร.) สำนักงาน กพร.

-   สำนักบริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

-   กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

-   กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

-   กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

-   กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

-   กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

-   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-   สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

-   สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-   สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

-   การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

-   กรมวิชาการเกษตร

-   การการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank)

-   กรมราชฑัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

-   กระทรวงการต่างประเทศ

-   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

-   กระทรวงสาธารณสุข

-   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

-   สศร. กระทรวงวัฒนธรรม

-   สำนักงาน กสทช.

-   สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)

-   สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ

-   อุทยานการเรียนรู้ TK Park

-   สำนักงานบริหารและจัดการองค์ความรู้ (OKMD)

-   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)


ส่วนภูมิภาค


- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.เชียงใหม่)

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.ชัยภูมิ)

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.นครราชสีมา)

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.บุรีรัมย์)

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.สุรินทร์)

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.ยโสธร) 

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.อำนาจเจริญ) 

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.อุบลราชธานี) 

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.นครศรีธรรมราช)

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.สุราษฎร์ธานี)

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.ภูเก็ต)

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.ตรัง)

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย กระทรวงอุตสาหกรรม

- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย กระทรวงอุตสาหกรรม

- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงอุตสาหกรรม

- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง กระทรวงอุตสาหกรรม

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กระทรวงพาณิชย์ 

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กระทรวงพาณิชย์ 

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กระทรวงพาณิชย์ 

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดตาก กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครปฐม กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดชุมพร กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำพูน กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนนทบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

- สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุย (เกาะเต่า เกาะพงัน)

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน

 ส่วนหนึ่งของการเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากร ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี


ปริญญาเอก


-        หลักสูตรปริญญาเอก (Ph.D. in Design Arts, International Program) Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University. – Topic : Dissertation Topic Creation and Development  (Lecturer : Assistant Prof.Dr.Veerawat Sirivesmas and

          Assoc.Prof.Sone Simatrang)

-        หลักสูตรปริญญาเอก (Ph.D. ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และงาน Event) คณะวิทยาการการจัดการ ม.ศิลปากร Topic : Advanced Marketing Strategy for Hotel and Tourism Business (Lecturer : ดร.บุษริน วงศ์วิวัฒนา)


ปริญญาโท


-           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร MBA (การตลาด) (วิทยากร หัวข้อ Channel Development and B2B Marketing) (Lecturer : รศ.นพรัตน์ ณ สงขลา) 

-           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร MSCG  (วิทยากร หัวข้อ Channel Development(Lecturer : รศ.นพรัตน์ ณ สงขลา) 

-           หลักสูตร CUTIP (Technopreneurship and Innnovation Management Program) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – หัวข้อ Competitor Analysis (Lecturer : รศ.นพรัตน์ ณ สงขลา) 

-           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ IBMP) – หัวข้อ Channel Development and B2B Marketing (Lecturer : ผศ.ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี) 

-           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – หลักสูตรปริญญาโทสาขาการพัฒนาชุมชน – หัวข้อ การพัฒนาชุมชน  (Lecturer : ดร.กาญจนา รอดแก้ว) 

-           วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสาร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว) -- (วิทยากรหัวข้อ Social Marketing)   (Lecturer : ผศ.ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์ และ ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ) 

-           กรรมการหลักสูตรและอาจารย์พิเศษปริญญาโทสาขานวัตกรรมการออกแบบ การจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-           หลักสูตรปริญญาโท ด้านธุรกิจดนตรีและบันเทิง คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร (Lecturer : ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์) 

-           หลักสูตรปริญญาโท ด้านธุรกิจดนตรีและบันเทิง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล  (Lecturer : ผศ.ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม) 

-           หลักสูตรปริญญาโท MBA-Executive มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์กรุงเทพ (วิทยากรหัวข้อ Modern Branding) 

-           หลักสูตรปริญญาโท MBA SME บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Lecturer : รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต) 

-           อาจารย์พิเศษวิชา Seminar in IMC และ IMC Strategy คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ปริญญาตรี

-           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -  (วิทยากร หัวข้อ Channel Development and B2B Marketing)    (Lecturer : รศ.นพรัตน์ ณ สงขลา) 

-           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หัวข้อ Channel Development and B2B Marketing (Lecturer : ผศ.ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี) 

-           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – หัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมชุมชน (Lecturer : ดร.กาญจนา รอดแก้ว) 

-           คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทบาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน -- หัวข้อ Bakery Marketing  (Lecturer : ผศ.ดร.กฤษกมล ณ จอม) 

-           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / อาจารย์พิเศษวิชา International Business Management 

-           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / อาจารย์พิเศษวิชา International Economics and Trade Policies 

-           คณะ ICT สาขา CRM  มหาวิทยาลัยศิลปากร / อาจารย์พิเศษวิชา Project Feasibilily

-           คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / อาจารย์พิเศษวิชา Entertainment Marketing

-           คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / อาจารย์พิเศษวิชา Music for Tourism Business 

-           คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / อาจารย์พิเศษวิชา Creative Business and Production II 

-           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน /อาจารย์พิเศษ วิชา Marketing Research  

-           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน /อาจารย์พิเศษ วิชา Promotion Management 

-           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน /อาจารย์พิเศษ วิชา Marketing Management for Tourism and MICE 

-           คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.กรุงเทพ / อาจารย์พิเศษวิชา Entrepreneurship in Tourism Industry and MICE

-           คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ / อาจารย์พิเศษ วิชา Stakeholder Insight  Analysis (ภาควิชาการสื่อสารแบรนด์)

-           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / อาจารย์พิเศษ วิชา Marketing Research (หลักสูตรนานาชาติ)

-           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / อาจารย์พิเศษ วิชา Promotion Management 


และวิทยากรด้านการตลาด การขาย การบริการ การท่องเที่ยว ให้กับท่านคณาจารย์ นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นต้น 


ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากร ที่ปรึกษาด้านการตลาด การบริการ การท่องเที่ยว การขาย การพัฒนาธุรกิจ องค์กรภาครัฐ เอกชน หลักสูตรอบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริษัท หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรสัมมนา การบริหารจัดการ ทักษะการขายและการตลาด

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง,วิทยากร, ที่ปรึกษา, การตลาด, การบริการ, นราธิป อ่ำเที่ยงตรง,การท่องเที่ยว, การขาย, ฝึกอบรม, หลักสูตรสัมมนา, การพัฒนาธุรกิจ องค์กรภาครัฐและเอกชน

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากร ที่ปรึกษาด้านการตลาด การบริการ การท่องเที่ยว การขาย การพัฒนาธุรกิจ องค์กรภาครัฐ เอกชน หลักสูตรอบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริษัท หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรสัมมนา การบริหารจัดการ ทักษะการขายและการตลาด