MENU

NEWS & EVENTS

โครงการสัมมนา Customer Experience

โครงการสัมมนา Customer Experience "Crafting Exceptional Journey" 3 กรกฎาคม 2567

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT ร่วมกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Customer Experience หัวข้อ "Crafting Exceptional Journey" ในวันแรกของโครงการ ณ วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้อง Auditorium สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

อ่านรายละเอียด...
โครงการ “DMK, The One Society : Enhancing The Airport Customer Experience!” 29 - 31 พฤษภาคม 2567

โครงการ “DMK, The One Society : Enhancing The Airport Customer Experience!” 29 - 31 พฤษภาคม 2567

ส่วนบริหารคุณภาพบริการ ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้ให้ความไว้วางใจกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ให้ร่วมจัด โครงการ “DMK, The One Society : Enhancing The Airport Customer Experience!” ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

อ่านรายละเอียด...
สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดการประชุมกิจกรรมการนำเสนอแผนสื่อ Content และกลยุทธ์ทางการตลาด

สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดการประชุมกิจกรรมการนำเสนอแผนสื่อ Content และกลยุทธ์ทางการตลาด

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการนำเสนอแผนสื่อ Content และกลยุทธ์การตลาดหน่วยงานในกำกับสำนักกิจการพิเศษ พร้อมด้วยทีมวิทยากรจาก บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาในหัวข้อกลยุทธ์การตลาดการพัฒนาโรงแรมสวนดุสิต เพลส พัฒนากลยุทธ์และการผลิตคอนเทนต์ครัวสวนดุสิต และการวางแผนสื่อให้กับศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ

อ่านรายละเอียด...
กิจกรรม “Green Trailblazers: Leading the way in Sustainable Tourism” โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กิจกรรม “Green Trailblazers: Leading the way in Sustainable Tourism” โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ได้จัดโครงการอบรมให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปี 2567 ภายใต้หัวข้อ "Green Trailblazers: Leading the way in Sustainable Tourism" ในระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม Cattleya 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียด...
TAT Talent for Sustainable Community โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี

TAT Talent for Sustainable Community โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยกองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ได้จัดกิจกรรม TAT Talent for Sustainable Community ในระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2567 ณ ตลาดหัวปลี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

อ่านรายละเอียด...
สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดการประชุมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดการประชุมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ได้บรรยายหัวข้อ อัปเดตสถานการณ์การตลาด พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากบริษัท ฮาบิ 32 จำกัด ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาในหัวข้อ Content Marketing, Media Planning และเทรนด์การพัฒนากลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการยุคใหม่ รวมถึงหน่วยงานในกำกับสำนักกิจการพิเศษ รวมทั้งการนำเสนอแนวทางการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ

อ่านรายละเอียด...
กิจกรรม Powerful Rainbow Value Chain / พิธีปิดโครงการ DIPROM LGBTQPreneur

กิจกรรม Powerful Rainbow Value Chain / พิธีปิดโครงการ DIPROM LGBTQPreneur

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ในนามบริษัท ฮาบิ32 จำกัด ได้จัดกิจกรรม "Powerful Rainbow Value Chain" พิธีมอบวุฒิบัตร มอบรางวัล และพิธีปิดโครงการ DIPROM LGBTQPreneur "กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ" ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ณ โรงแรม เมอร์เคียว กรุงเทพฯ มักกะสัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี โดยมี ผอ.เยาวนิจ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในวันดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กร/หน่วยงาน สถาบันการเงินและองค์กรเอกชนต่าง ๆ ได้มาร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

อ่านรายละเอียด...
สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต ประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาธุรกิจ และการตลาด

สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต ประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาธุรกิจ และการตลาด

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาธุรกิจ และการตลาด ในฐานะกรรมการบริหาร สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อติดตามแผนการพัฒนาธุรกิจและแผนการตลาดในโครงการในกำกับของสำนักกิจการพิเศษ ได้แก่ โรงแรมสวนดุสิตเพลส ครัวสวนดุสิต Fitness, Gym & Spa และสำนักงานอำนวยการ โดยมีผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการในสำนักกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุม

อ่านรายละเอียด...
อาจารย์ประจำรายวิชาในหลักสูตรปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ประจำรายวิชาในหลักสูตรปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ได้รับเกียรติเป็นอาจารย์ประจำวิชา Current Issues in Management and Marketing for Social Business ในหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารธุรกิจ (เน้นการตลาด) ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ่านรายละเอียด...
กิจกรรมนำเสนอผลลัพธ์ (ทดลองปฏิบัติจำหน่ายสินค้าหรือบริการ) DIPROM LGBTQPRENEUR กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กิจกรรมนำเสนอผลลัพธ์ (ทดลองปฏิบัติจำหน่ายสินค้าหรือบริการ) DIPROM LGBTQPRENEUR กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลลัพธ์ (ทดลองปฏิบัติจำหน่ายสินค้าหรือบริการ) ในโครงการ DIPROM LGBTQPreneur ภายใต้กิจกรรมเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ถนนพระรามที่ 6) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ท่านเยาวนิจ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ มาร่วมรับฟังการนำเสนอด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมการนำเสนอผลงานแบบรายกลุ่มและการทำ Business Talk รวมถึงการรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง, ดร.มรกต กำแพงเพชร และ ดร.ศิรวิชญ์ สุประดิษฐ์ รวมถึง อาจารย์ทศพล ทรวงแสวงได้มาร่วมรับฟังการนำเสนอและให้คำแนะนำด้วย

อ่านรายละเอียด...
โครงการสัมมนาพัฒนาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน CRM-DMK WE ARE FAMILY ท่าอากาศยานดอนเมือง

โครงการสัมมนาพัฒนาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน CRM-DMK WE ARE FAMILY ท่าอากาศยานดอนเมือง

ฝ่ายการท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกับ ส่วนบริการผู้โดยสาร ได้ให้ความไว้วางใจกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ให้ร่วมจัดโครงการสัมมนาพัฒนาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้าสายการบิน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้เช่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ยู เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด...
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความงามและสุขภาพ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIPROM

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความงามและสุขภาพ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIPROM

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความงามและสุขภาพ Glow Up: Beauty and Wellness Mastery กิจกรรมสร้างจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการ โดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

อ่านรายละเอียด...
กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIPROM LGBTQPreneur

กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIPROM LGBTQPreneur

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ ภายใต้โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นการจัดกิจกรรมการสัมมนา การบรรยาย Bootcamp การ Workshop และการให้แนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม LGBTQ+ และผู้ที่สนใจในกลุ่มตลาด LGBTQ+

อ่านรายละเอียด...
Customer Insight Analysis @Plus+ Property (SANSIRI)

Customer Insight Analysis @Plus+ Property (SANSIRI)

บรรยายด้านการวิเคราะห์ลูกค้า (Customer Insight Analysis) ให้กับทีมขายของ Plus+ Property (SANSIRI Group)

อ่านรายละเอียด...
Impactful and Value Selling @Beger (สีเบเยอร์)

Impactful and Value Selling @Beger (สีเบเยอร์)

บรรยายหัวข้อ Impactful and Value Selling เพื่อพัฒนาทัพทีมขายด้วยกลยุทธ์การขายที่เข้าใจถึงผลกระทบทั้งความต้องการของลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม และประโยชน์ต่อองค์กร ทีมขาย และการขายที่เน้น "คุณค่า" เพื่อความยั่งยืนของการพัฒนากลยุทธ์ และแผนการขาย รวมถึงการรักษาฐานลูกค้า จัดโดยฝ่าย HRD ร่วมกับ NAQS (NAP Family)

อ่านรายละเอียด...

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากร ที่ปรึกษาด้านการตลาด การบริการ การท่องเที่ยว การขาย การพัฒนาธุรกิจ องค์กรภาครัฐ เอกชน หลักสูตรอบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริษัท หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรสัมมนา การบริหารจัดการ ทักษะการขายและการตลาด

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง,วิทยากร, ที่ปรึกษา, การตลาด, การบริการ, นราธิป อ่ำเที่ยงตรง,การท่องเที่ยว, การขาย, ฝึกอบรม, หลักสูตรสัมมนา, การพัฒนาธุรกิจ องค์กรภาครัฐและเอกชน

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากร ที่ปรึกษาด้านการตลาด การบริการ การท่องเที่ยว การขาย การพัฒนาธุรกิจ องค์กรภาครัฐ เอกชน หลักสูตรอบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริษัท หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรสัมมนา การบริหารจัดการ ทักษะการขายและการตลาด