MENU

Strategy : วางแผนกลยุทธ์

แนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาด รวมการเป็นที่ปรึกษา / กรรมการ จะมุ่งเน้นที่การสร้าง และพัฒนา "คุณค่า" ของแบรนด์ / หน่วยงาน เพื่อเป็นแกนหลักที่สำคัญในการสร้างความแตกต่าง โดยมีแบรนด์ องค์กร และโครงการที่ ดร.นราธิป เป็นที่ปรึกษาในหลายโครงการที่สำคัญ อาทิ

* บริษัทเกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์ (ด้านแบรนด์ และการตลาด เชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการ) 

* ที่ปรึกษาในโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรด้านดิจิทัล ปี 2565 - 2567 สถาบันอุทยานการเรียนรู ้หรือ TK Park (ในนามบริษัท Time Consulting) 

* ที่ปรึกษาธุรกิจในโครงการ Modern Exporter ของธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้า (EXIM Bank) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ปี 2564

* ที่ปรึกษาในโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการการท่องเที่ยว : Tourism Game Changers ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ปี 2564

* ที่ปรึกษาในโครงการการพัฒนาท่องเที่ยวเมืองรอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พัฒนาแผนและเส้นทางการท่องเที่ยว อ.ลอง จังหวัด แพร่ และเชื่อมโยง สู่พื้นที่ต่างๆ) 

* ที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์และแผน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

* ที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Project นำร่องในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และระนอง)

* ที่ปรึกษาในโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP เพื่อลงพื้นที่ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

* ที่ปรึกษา / หัวหน้าคณะทำงานด้านวิชาการโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า GI กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (ในนามบริษัท MaxImage) 


Strategy : วางแผนกลยุทธ์

Strategy , วางแผนกลยุทธ์

ที่ปรึกษาการวางกลยุทธ์ ที่ปรึกษาด้านการตลาด การวางแผนการตลาด / ที่ปรึกษาด้านการขาย การท่องเที่ยว ให้กับแบรนด์ หรือ องค์กรต่างๆ