MENU

Research : งานวิจัย

 ดร.นราธิป ได้รับความไว้วางใจจากหลายโครงการวิจัย ให้ศึกษา และดำเนินการทำวิจัยธุรกิจ วิจัยตลาด วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค โดยนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนา Segmentation / Fragmentation หรือ ทราบ Insight ใหม่ๆ เพื่อนำไปต่อยอดด้านการพัฒนาแผนธุรกิจ แนวทางการพัฒนา หรือ Launch ผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนการตลาด แผนการขาย รวมถึงนำแนวทางไปออกแบบการพัฒนา / ฝึกอบรม บุคลากรให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ (Environment) ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มาจากผลวิจัย (Research-based HRD) ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากร ระดับผู้บริหาร ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ รวมถึงการพนักงานด้านต่างๆ ด้วยกรณีศึกษาจริงที่ได้ทำการวิจัยจากลูกค้ามา  เห็นแนวทาง / ที่มาของกระแส ทำให้สามารถเตรียมความพร้อม และปรับตัวได้ก่อนแบรนด์อื่นๆ ในอุตสาหกรรม 

Research : งานวิจัย

Research งานวิจัย

วิจัยตลาด วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค