MENU

NEWS & EVENTS

SHARE :

TAT Talent for Sustainable Community โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี

narathipnarathip

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยกองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ได้จัดกิจกรรม TAT Talent for Sustainable Community โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถ TAT Talent ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่หลากหลาย (Multi Skill) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญของผู้ที่เตรียมขึ้นระดับบริหาร รวมทั้ังแผนการพัฒนาที่เน้นเรื่องการนำความรู้ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ท่องเที่ยวจริงแบบครบวงจร เพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่หลากหลาย ในเรื่องของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Sustainable Tourism Goals (STGs) ทั้งในและต่างประเทศ โดยกิจกรรม TAT Talent for Sustainable Community ที่จัดขึ้นในประเทศนั้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2567 ณ ตลาดหัวปลี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

วันแรก วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 คณะ Talent เดินทางออกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สู่ ตลาดหัวปลี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี หลังจากนั้นเข้าสู่การเปิดกิจกรรม โดยผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณสายโพยม สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก คุณแววดาว อนุสถิตย์ ดิอาร์ต ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ผู้นำชุมชน, ผู้แทนองค์กรภาครัฐ เอกชน เครือข่ายผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี และผู้แทนจากสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) มาร่วมเปิดกิจกรรม รับฟัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย

narathipnarathip

หลังจากเสร็จสิ้นการเปิดกิจกรรม จะเป็นขั้นตอนการชี้แจงหลักสูตร การเชื่อมโยง แนะนำวิทยากร/ผู้ประกอบการ/ผู้นำชุมชน โดย ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง และเข้าสู่การบรรยายพิเศษ แนะนำตลาดหัวปลี แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบรี โดย คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล ผู้ก่อตั้งและประธานตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้แทนสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย หรือ TEATA ด้วย

narathipnarathipnarathipnarathip

narathipnarathipnarathipnarathip

narathipnarathipnarathipnarathip

จากนั้น คณะ Talent และคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้าสู่ตลาดหัวปลี เพื่อสัมผัสและสำรวจชุมชน พบปะกับผู้ประกอบการ และร่วมทำกิจกรรม Workshop กับ ทางชุมชนตลาดหัวปลี โดยมีทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่ ฐานม็อกเทลต้มยำ โดยวิทยากร อาจารย์อักขราทร ศิลปี ฐานทำพัดสาน และ ฐานพิซซ่าหน้าตามใจ โดยคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวชุมชนตลาดหัวปลี 

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

ฐานที่ 1 ฐานม็อกเทลต้มยำ

narathipnarathipnarathipnarathip

ฐานที่ 2 ฐานทำพัดสาน 

narathipnarathipnarathipnarathip

ฐานที่ 3 ฐานพิซซ่าหน้าตามใจ

narathipnarathipnarathipnarathip

หลังจากที่เสร็จสิ้นการทำกิจกรรม Workshop คณะ Talent และคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงผู้แทนจาก TEATA ได้ร่วมกันบอกเล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เสนอข้อแนะนำในการพัฒนาชุมชนกับทางชุมชนตลาดหัวปลี และเครือข่ายการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี  

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

narathipnarathipnarathipnarathip

narathipnarathip


วันที่สอง วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 คณะ Talent และคณะผู้ร่วมกิจกรรมได้เดินทางออกจากตลาดหัวปลี เพื่อสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและเครือข่ายพันธมิตรชุมชน โดยมีแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

1. เยี่ยมชม หอมนสิการ ธรรมะ Gallery คอมมูนิตี้กลางหุบเขา แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันซีนแห่งใหม่ของไทยและโลก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

narathipnarathipnarathipnarathipnarathip

2. เยี่ยมชมกรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนบิ๊กเต้ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

3. เยี่ยมชม สวนผักครูสรรเสริญ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

4. เยี่ยมชม บ้านท่าฤทธิ์ จุดชมวิวท้ายเขื่อนป่าสัก อ.วังม่วง จ.สระบุรี

narathipnarathipnarathipnarathipnarathip

5. เยี่ยมชม Bluekoff : Coffee and Eatery  พร้อมศึกษาดูงานโรงคั่วกาแฟ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip


วันที่สาม วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมการระดมสมอง : Strategic Leadership Development เพื่อพัฒนา Sustainable Tourism Leadership ให้กับชุมชนตลาดหัวปลี การท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ TEATA ในฐานะเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากเครือข่าย/องค์กรภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรีอีกด้วย และการ Workshop เพื่อการพัฒนาชุมชนในมุมของ Talent รวมถึงการสรุปประเด็นเพื่อการพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีสู่ความยั่งยืน และเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

narathip

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

narathip


TAT Talent for Sustainable Community โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยว, ชุมชน, บริษัท ฮาบิ32 จำกัด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยกองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ได้จัดกิจกรรม TAT Talent for Sustainable Community ในระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2567 ณ ตลาดหัวปลี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี