MENU

NEWS & EVENTS

SHARE :

Impactful and Value Selling @Beger (สีเบเยอร์)

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากรด้านการตลาด การขาย และการท่องเที่ยว บรรยายหัวข้อ Impactful and Value Selling เพื่อพัฒนาทัพทีมขายด้วยกลยุทธ์การขายที่เข้าใจถึงผลกระทบทั้งความต้องการของลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม และประโยชน์ต่อองค์กร ทีมขาย และการขายที่เน้น "คุณค่า" เพื่อความยั่งยืนของการพัฒนากลยุทธ์ และแผนการขาย รวมถึงการรักษาฐานลูกค้า จัดโดยฝ่าย HRD ร่วมกับ NAQS (NAP Family)
5 1 2 3 4 6

Impactful and Value Selling @Beger (สีเบเยอร์)

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

บรรยายหัวข้อ Impactful and Value Selling เพื่อพัฒนาทัพทีมขายด้วยกลยุทธ์การขายที่เข้าใจถึงผลกระทบทั้งความต้องการของลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม และประโยชน์ต่อองค์กร ทีมขาย และการขายที่เน้น "คุณค่า" เพื่อความยั่งยืนของการพัฒนากลยุทธ์ และแผนการขาย รวมถึงการรักษาฐานลูกค้า จัดโดยฝ่าย HRD ร่วมกับ NAQS (NAP Family)