MENU

NEWS & EVENTS

SHARE :

โครงการสัมมนาพัฒนาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน CRM-DMK WE ARE FAMILY ท่าอากาศยานดอนเมือง

narathip

ฝ่ายการท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกับ ส่วนบริการผู้โดยสาร ได้ให้ความไว้วางใจกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ให้ร่วมจัด โครงการสัมมนาพัฒนาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้าสายการบิน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้เช่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง "CRM-DMK: WE ARE FAMILY" ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ยู เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

โดยในวันแรก วันที่ 27 มีนาคม 2567 คณะฯ และผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ถึง โรงแรม ยู เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

พิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศเอก ปกป้อง สุวรรณโมฬี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง สายปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ท่านประพัฒน์ ชุ้นสามพราน ผู้อำนวยการฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน

narathipnarathipnarathipnarathip

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก ท่านภิเษก ชยาภิวุฒ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง สายบำรุงรักษา ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3" โดยในโอกาสเดียวกันนี้ทางคณะฯ และผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ สอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ  

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

จากนั้น จะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การสานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายทีมงานที่มีประสิทธิภาพ" แนะนำหลักสูตรและทีมงานโดย ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง รวมถึงนำกิจกรรม Team Building โดย อ.ตรีทิพย์ พิมพ์ศิริ และทีมงาน

narathipnarathipnarathipnarathip

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip


ในวันที่สอง วันที่ 28 มีนาคม 2567 ช่วงเช้า คณะฯ และผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ชุมชนตลาดพุแค หรือ ตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี โดยมี คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล ผู้นำชุมชนตลาดหัวปลี ได้มาต้อนรับ บรรยาย รวมถึงพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการ โอกาสนี้ เรืออากาศเอก ปกป้อง สุวรรณโมฬี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง สายปฏิบัติการ ได้มอบของที่ระลึกแก่ คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุลและอาจารย์อักขราทร ศิลปี (อ.ป๊อบ) และผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ลงฐานทำกิจกรรมกับทางชุมชนตลาดหัวปลีทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่ พิซซ่าหน้าตามใจ ม็อกเทลน้ำสมุนไพร และจักสานพัด 

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

"ฐานพิซซ่าหน้าตามใจ"

narathipnarathipnarathipnarathip

"ฐานม็อกเทลน้ำสมุนไพร" โดยวิทยากร อาจารย์อักขราทร ศิลปี (อ.ป๊อบ)

narathipnarathipnarathipnarathip

"ฐานจักสานพัด"

narathipnarathipnarathipnarathip

หลังจากนั้น ในช่วงบ่าย คณะฯ และผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดพุแค จังหวัดสระบุรี เพื่อทำกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา รวมถึงการแจกไอศกรีม ลูกโป่ง ของรางวัล ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดพุแค ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นประธานมอบสิ่งของ โดยมี ท่านกมลวรรณ นครศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุแค เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และรับมอบสิ่งของจากโครงการ รวมทั้งในโอกาสนี้ได้มีผู้แทนคณะครู ผู้แทนนักเรียน เข้ารับมอบสิ่งของในครั้งนี้ด้วย  

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip


และในวันที่สาม วันที่ 29 มีนาคม 2567 คณะฯ และผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางออกจากโรงแรม ยู เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สักการะบูชาเจ้าพ่อเขาใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเดินทางกลับท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ 

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

โครงการสัมมนาพัฒนาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน CRM-DMK WE ARE FAMILY ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานดอนเมือง, AOT, จัดอบรมสัมมนา, ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง, บริษัท ฮาบิ32 จำกัด

ฝ่ายการท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกับ ส่วนบริการผู้โดยสาร ได้ให้ความไว้วางใจกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ให้ร่วมจัดโครงการสัมมนาพัฒนาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้าสายการบิน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้เช่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ยู เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา