MENU

NEWS & EVENTS

SHARE :

อาจารย์ประจำรายวิชาในหลักสูตรปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

narathip

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ได้รับเกียรติเป็นอาจารย์ประจำวิชา Current Issues in Management and Marketing for Social Business ในหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารธุรกิจ (เน้นการตลาด) ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ และการตลาด เพื่อพัฒนาแนวคิดและต่อยอดให้กับนิสิต ซึ่งเป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดในกลุ่มธุรกิจ Retail 

narathipnarathipnarathipnarathip

อาจารย์ประจำรายวิชาในหลักสูตรปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง, วิทยากรการตลาด, วิทยากรการขาย, วิทยากรการบริการ

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ได้รับเกียรติเป็นอาจารย์ประจำวิชา Current Issues in Management and Marketing for Social Business ในหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารธุรกิจ (เน้นการตลาด) ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ