MENU

NEWS & EVENTS

SHARE :

สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดการประชุมกิจกรรมการนำเสนอแผนสื่อ Content และกลยุทธ์ทางการตลาด

narathip

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการนำเสนอแผนสื่อ Content และกลยุทธ์การตลาดหน่วยงานในกำกับสำนักกิจการพิเศษ พร้อมด้วยทีมวิทยากรจาก บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาในหัวข้อกลยุทธ์การตลาดการพัฒนาโรงแรมสวนดุสิต เพลส พัฒนากลยุทธ์และการผลิตคอนเทนต์ครัวสวนดุสิต และการวางแผนสื่อให้กับศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ โดยมี ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานในกำกับสำนักกิจการพิเศษ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้วย ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip


narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดการประชุมกิจกรรมการนำเสนอแผนสื่อ Content และกลยุทธ์ทางการตลาด

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, สำนักกิจการพิเศษ, การพัฒนาธุรกิจ, กลยุทธ์การตลาด

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการนำเสนอแผนสื่อ Content และกลยุทธ์การตลาดหน่วยงานในกำกับสำนักกิจการพิเศษ พร้อมด้วยทีมวิทยากรจาก บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาในหัวข้อกลยุทธ์การตลาดการพัฒนาโรงแรมสวนดุสิต เพลส พัฒนากลยุทธ์และการผลิตคอนเทนต์ครัวสวนดุสิต และการวางแผนสื่อให้กับศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ