MENU

NEWS & EVENTS

SHARE :

กิจกรรม Powerful Rainbow Value Chain / พิธีปิดโครงการ DIPROM LGBTQPreneur

narathip

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ได้จัดกิจกรรม "Powerful Rainbow Value Chain" พิธีมอบวุฒิบัตร มอบรางวัลและพิธีปิดโครงการ DIPROM LGBTQPreneur "กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ" ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ณ โรงแรม เมอร์เคียว กรุงเทพฯ มักกะสัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมี ผอ. เยาวนิจ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในวันดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กร/หน่วยงาน สถาบันการเงินและองค์กรเอกชนต่าง ๆ ได้มาร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

narathipnarathip

โดยในช่วงแรก ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ประธานกรรมการบริษัท ฮาบิ32 จำกัด วิทยากรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ ได้ขึ้นกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้แทนจากองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ และบรรยายสรุปรายละเอียดของการทำกิจกรรม "Business Networking and Matching" ที่ผ่านมา

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

หลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้แทนองค์กร/หน่วยงาน สถาบันการเงินและองค์กรเอกชนต่าง ๆ ดังนี้

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับธนาคารออมสิน (GSB) ในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน (Holistic Area-based Development)" โดย คุณณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน 

narathipnarathip

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อาจารย์ณัฐนันท์ ถิระวิศาลศักดิ์ ผู้บริหาร The Living จาก The Mall Group ในหัวข้อ "การพัฒนาสินค้า Livestyle สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่" รวมถึงความรู้ด้านการพัฒนา VM (Visual Merchandising) ให้กับผู้ประกอบการ 

narathipnarathip

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ในหัวข้อ "Financial Literacy สิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการและกรณีศึกษา" โดย คุณมงคล เสฏฐานุพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ 

narathipnarathip

4.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับธนาคาร UOB ในหัวข้อ "การเติบโตและขยายกิจการของผู้ประกอบการรุ่นใหม่และกรณีศึกษา" โดย คุณภวิษณ์ เปรมประจักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME

narathipnarathip

5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อาจารย์ทศพล ทรวงแสวง ในด้าน "โอกาสของนักธุรกิจไทยรูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน และ Update Trend ตลาดจีนและตลาดต่างประเทศ" รวมถึง Showcase ตลาด TU Night Maeket และ ศูนย์อาหารทิวสน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแนวทางในการเชื่อมโยงระหว่างตลาด TU Night Market, ศูนย์อาหารทิวสน กับสินค้าของผู้ประกอบการ

narathipnarathip

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ CPN "Central Pattana" ในหัวข้อ "LGBTQ+ Market Opportunity and Trend: Case Study Central Pattana Shopping Mall" โดย คุณอณุวัฎ ดำริห์ Branch Head Marketing (Central Rama 9) รวมถึงแนวทางการเชื่อมโยงสินค้าและบริการของผู้ประกอบการสู่การจัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับ Central พระราม 9 

narathipnarathip

ต่อจากนั้นจะเป็นการแนะนำสินค้า/บริการของผู้เข้าร่วมโครงการ และเข้าสู่กิจกรรม Workshop ในหัวข้อ "Powerful Rainbow Value Chain" นำโดย ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ประธานกรรมการบริษัท ฮาบิ32 จำกัด วิทยากรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ นำสู่การทำ Workshop และการทำ Business Matching 

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

กิจกรรม Workshop ในหัวข้อ "Powerful Rainbow Value Chain" โดย ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง และได้รับเกียรติจากอาจารย์เอ อ.อนุชิต ปัญญาวัชระ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการยินดี ดีไซน์ Co-create ร่วมให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการ  ซึ่งผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มได้นำเสนอการพัฒนาสินค้าและบริการจาก Value Chain ในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์และเกิดแนวทางในการเชื่อมโยง (Collaboration) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ตลาด

narathipnarathip
narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

หลังจากเสร็จกิจกรรม ในช่วงท้ายจะเข้าสู่พิธีปิดโครงการ มอบวุฒิบัตร และมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบรางวัลสำหรับกลุ่มที่ชนะเลิศในกิจกรรม Business Exercise : Rainbow Synergy จากวันที่ 30 มีนาคม  พร้อมบันทึกภาพร่วมกัน ถือเป็นการสิ้นสุด "กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ" DIPROM LGBTQPreneur โดยสมบูรณ์ ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และพลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกันตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 2 เดือน

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

กิจกรรม Powerful Rainbow Value Chain / พิธีปิดโครงการ DIPROM LGBTQPreneur

บรรยายด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ, กลุ่ม LGBTQ+, ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ในนามบริษัท ฮาบิ32 จำกัด ได้จัดกิจกรรม "Powerful Rainbow Value Chain" พิธีมอบวุฒิบัตร มอบรางวัล และพิธีปิดโครงการ DIPROM LGBTQPreneur "กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ" ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ณ โรงแรม เมอร์เคียว กรุงเทพฯ มักกะสัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี โดยมี ผอ.เยาวนิจ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในวันดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กร/หน่วยงาน สถาบันการเงินและองค์กรเอกชนต่าง ๆ ได้มาร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย