MENU

NEWS & EVENTS

SHARE :

กิจกรรม “Green Trailblazers: Leading the way in Sustainable Tourism” โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ได้จัดโครงการอบรมให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปี 2567 ภายใต้หัวข้อ "Green Trailblazers: Leading the way in Sustainable Tourism" ในระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม Cattleya 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

narathip
จากแนวคิด Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติที่ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวที่ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการพัฒนา "การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดทิศทาง การส่งเสริมงานด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวคิด SDGs และได้นำมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตามวิสัยทัศน์องค์กรที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยในกิจกรรมอบรมดังกล่าว มีการเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมีองค์ความรู้และประสบการณ์ มาบรรยายควบคู่การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงสถานการณ์ เหตุการณ์ในปัจจุบันด้าน Sustainability Tourism และ Responsible Tourism รวมถึง เข้าใจถึงมาตรฐานการประเมินระดับโลกที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทยและเกี่ยวข้องกับกิจการ หน่วยงาน และ Update กรณีศึกษาในปัจจุบัน ว่าหน่วยงานองค์กรใด เริ่มหรือดำเนินการอะไรไปแล้ว เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนมาประยุกต์เพื่อพัฒนาหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ของตนเอง

narathipnarathip


วันแรก วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ช่วงต้นจะเป็นการแนะนำรายละเอียดของโครงการและหลักสูตร โดย ดร. นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ผู้พัฒนาหลักสูตร วิทยากร/ที่ปรึกษาด้านการตลาด การขาย การบริการ การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชน และประธานกรรมการ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด

narathipnarathipnarathipnarathip

หลังจากนั้น พิธีเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก ท่านธีระศิลป์ เทเพนทร์ รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม และได้รับเกียรติจาก ผอ.บุญส่ง คุ้มบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เป็นผู้กล่าวรายงาน

narathipnarathip

ต่อจากนั้นจะเป็นการบรรยายจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในช่วงแรกจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ Regenerative Tourism Design โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แบรนด์บีอิ้ง จำกัด และผู้อำนวยการ โครงการ "พอแล้วดี The Creator"

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

กิจกรรม Networking โดย ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง และ อาจารย์ตรีทิพย์ พิมพ์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมนันทนาการและ Team Building 

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

การบรรยายในหัวข้อ จาก ST,RT… สู่มาตรฐานระดับโลก โดย ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

การบรรยายในหัวข้อ Case Study: How culture and creativity can drive the GREEN transition โดย อ.เอกรินทร์ อยู่สุขสมบูรณ์ (Food Stylist)

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

และช่วงท้ายของวันแรก จะเป็นกิจกรรม Workshop: ถอดบทเรียน เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดย ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

narathipnarathip


วันที่สอง วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ในช่วงเช้าจะเป็นการเสวนาในหัวข้อ Panel Discussion: ST,RT Case Studies (Supply Side) โดย คุณอสิสรา ศิวยาธร CEO โรงแรม ศิวาเทล, คุณนวลลออ เทิดเกียรติกุล จาก Aromatic Farm สวนมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์, คุณอำนาจ เรียนสร้อย จากแทนคุณ ออร์แกนิก ฟาร์ม และดำเนินรายการโดย ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

จากนั้นเป็น การบรรยายในหัวข้อ จากมาตรฐานระดับโลกด้าน Green... สู่การลงมือทำ โดย คุณปีเตอร์ ริชาร์ดส์ ผู้จัดการโครงการทัวร์ลิงก์

narathipnarathipnarathip

ช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ What’s NEXT of RT,ST in Thailand โดย คุณฤกษ์ เชาวนะกวี และ คุณเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล อุปนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA)

narathipnarathipnarathip

ต่อจากนั้น จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับกรณีศึกษาและการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดย คุณอสิสรา ศิวยาธร CEO โรงแรม ศิวาเทล และ ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

narathipnarathip

จากนั้นจะเป็นกิจกรรม Workshop: Sustainable Tourism Model Generation and Business Matching โดย ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ช่วงท้ายจะเป็นการปิดกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.บุญส่ง คุ้มบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เป็นอันสิ้นสุดกิจกรรมการจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปี 2567 ภายใต้หัวข้อ "Green Trailblazers: Leading the way in Sustainable Tourism" โดยสมบูรณ์

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

กิจกรรม “Green Trailblazers: Leading the way in Sustainable Tourism” โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, Sustainable Tourism, Responsible Tourism, ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ได้จัดโครงการอบรมให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปี 2567 ภายใต้หัวข้อ "Green Trailblazers: Leading the way in Sustainable Tourism" ในระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม Cattleya 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร