MENU

NEWS & EVENTS

SHARE :

กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIPROM LGBTQPreneur

narathip
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ
ภายใต้โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นการจัดกิจกรรมการสัมมนา การบรรยาย Bootcamp การ Workshop และการให้แนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม LGBTQ+ และผู้ที่สนใจในกลุ่มตลาด LGBTQ+ โดยการส่งเสริมให้มีแนวคิดและองค์ความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจผ่านการจัดกิจกรรม Creative Business Boot Camp เพื่อเรียนรู้การสร้างโมเดลธุรกิจให้ตอบสนองต่อความต้องการของลุ่มลูกค้า LGBTQIAN+ ให้เกิดความประทับใจในสินค้าและบริการ ร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง พื่อสร้างประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มลูกค้าจริง โดยจะอยู่ภายใต้การให้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งสร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เจรจาจับคู่ทางธุรกิจ เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจให้มีความยั่งยืนต่อไป

narathipnarathipnarathip

โดยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ DIPROM LGBTQPreneur โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้จัดกิจกรรมสัมมนาแนวโน้ม โอกาส และแนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม LGBTQ+ และผู้ที่สนใจในกลุ่มตลาด LGBTQ+ ในชื่องาน "Enterprise Empowerment: Building Business with Pride" สร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจที่ส่งมอบคุณค่าที่แตกต่างสู่กลุ่มเป้าหมายและสังคมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญ และความภูมิใจ

narathipnarathipnarathipnarathip

ในงานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านมาร่วมบรรยาย ขยายองค์ความรู้ บอกเล่าประสบการณ์และ Case Study ต่าง ๆ นำโดย ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ประธานกรรมการบริษัท ฮาบิ32 จำกัด วิทยากรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ

narathipnarathip

คุณอุกฤษฏ์ วงษ์ทองสาลี ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี และเจ้าของกิจการ "ร้านจันทรโภชนา" จันทบุรี


คุณนภัทร โภคาสัมฤทธิ์ และคุณพิรศุษม์ ปลื้มปิติชัยกุล ผู้บริหารแบรนด์ NewWay และ Beauty Club รวมถึงคณะกรรมการ Thailand Pride

narathipnarathip

และอาจารย์ตรีทิพย์ พิมพ์ศิริ ผู้ก่อตั้ง Smart Team Building 

narathipnarathip

และในวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2567 ผู้ประกอบการที่ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอาจารย์ จะได้เข้าสู่การจัดกิจกรรม Creative Business Bootcamp ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเจาะลึก Insights ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ธุรกิจ การสร้างแรงบันดาลใจ และการสร้าง Brand ที่ยั่งยืน 

narathipnarathipnarathipnarathip

โดยในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง บรรยายในหัวข้อ "Purposeful Business Design in The Rainbow Economy" 

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แบรนด์บีอิ้ง จำกัด ผู้อำนวยการโครงการ "พอแล้วดี The Creator" บรรยายในหัวข้อ "Branding with Pride" 

narathipnarathipnarathipnarathip

วันที่ 6 มีนาคม 2567 ได้เกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน CEO ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม บรรยายในหัวข้อ "Rainbow Market Insights: Unveiling Consumer Behavior in LGBTQ+"

อาจารย์ยงยุทธ นิลเปล่งแสง กรรมการผู้จัดการ บริษัทตานี มาร์เกตติ้ง จำกัด ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ ภายใต้แบรนด์ Tanee Graphic และ Tanee Event บรรยายในหัวข้อ  Strategic Story Telling for Digital Success: Online Marketing Mastery

รวมถึง อาจารย์ทศพล ทรวงแสวง ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดจีนและธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม, คุณพรหมพิริยะ หงษ์ยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร PVR และ ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ร่วมบรรยายในหัวข้อ "Crafting Sustainable Business Model for Success" และในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

ดร.ชลิต ผลอินทร์หอม กรรมการบริษัท TDC และ Controller โรงพยาบาลมิชชั่น บรรยายในหัวข้อ "A Guide to Entrepreneurial Laws and Standards" และ หัวข้อ ความรู้ด้านการบริหารจัดการบริษัท การวางแผนภาษี" และ ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ทำกิจกรรม "Workshop: Identity in Business Empowering LGBTQ+ Entrepreneurs"ภาพบรรยากาศกิจกรรมและผู้เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIPROM LGBTQPreneur

บรรยายด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ, กลุ่ม LGBTQ+, ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ฮาบิ32 จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ ภายใต้โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นการจัดกิจกรรมการสัมมนา การบรรยาย Bootcamp การ Workshop และการให้แนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม LGBTQ+ และผู้ที่สนใจในกลุ่มตลาด LGBTQ+