MENU

NEWS & EVENTS

SHARE :

กิจกรรม "สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย ด้วยการตลาดสมัยใหม่ที่ยั่งยืน"ได้มีผลงานการบรรยาย การฝึกอบรม รวมถึงได้รับความไว้วางใจเข้าร่วมพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น พนักงาน ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำระดับประเทศจำนวนมาก ซึ่งทุกหลักสูตรเน้นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SI: Sustainable Improvement) เน้นการบรรยายโดยใช้ Case-based Lecture (กรณีศึกษา) เพื่อให้เห็นภาพจริง รวมถึงการทำ Professional Workshop ที่เหมาะสมกับระดับการปฏิบัติงาน สภาพตลาด สภาพการบริการที่แท้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ได้โดยทันที ซึ่งหลังจากที่ Workshop ทุกองค์กรจะเกิด Model ใหม่ขึ้นมาทุกครั้ง


Narathip - H1

Narathip - H2

Narathip - H3

Narathip - H4