MENU

NEWS & EVENTS

SHARE :

กิจกรรม "สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย ด้วยการตลาดสมัยใหม่ที่ยั่งยืน"ได้มีผลงานการบรรยาย การฝึกอบรม รวมถึงได้รับความไว้วางใจเข้าร่วมพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น พนักงาน ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำระดับประเทศจำนวนมาก ซึ่งทุกหลักสูตรเน้นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SI: Sustainable Improvement) เน้นการบรรยายโดยใช้ Case-based Lecture (กรณีศึกษา) เพื่อให้เห็นภาพจริง รวมถึงการทำ Professional Workshop ที่เหมาะสมกับระดับการปฏิบัติงาน สภาพตลาด สภาพการบริการที่แท้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ได้โดยทันที ซึ่งหลังจากที่ Workshop ทุกองค์กรจะเกิด Model ใหม่ขึ้นมาทุกครั้ง


กิจกรรม "สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย ด้วยการตลาดสมัยใหม่ที่ยั่งยืน"

Strategy , วางแผนกลยุทธ์

ด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาด / การขาย ให้กับแบรนด์ หรือ องค์กรต่างๆ อาทิ ณ เกาะช้าง ธารารีสอร์ท , ศรีศุภลักษณ์ออร์คิด (ผลิตภัณฑ์ Cashewy), บ. Smart Motion จำกัด, บ.ไอทีซอฟท์ จำกัด, Chame' , Wawee Coffee Shop (สาขาพญาไท) , ศรีสวัสดิ์ รีสอร์ท รวมถึง SMEs หลายราย